معرفی بزرگترین و معروف ترین جنگل های ایران

پارک جنگلی النگدره، جایی است که در تمامی فصول می توان در آن اقدام به بازدید از زیبایی های طبیعت کرد. سواران ناگزیر شدند از بیرون شهر در گذرند. این تعرفه برای کالاهایی که از روسستان بایران آمدی بدهی کم، و برای کالاهایی که از ایران بروسستان رفتی، یا از هندوستان و فرانسه و دیگر جاها بایران آمدی بدهی بسیار، بسته بود، و از اینرو نه تنها بزیان ایران بلکه بزیان همهٔ کشورهای دیگر نیز میبود، و از اینرو انگلیسیان سخت آزردگی نمودند، و دولت ناگزیر شد چند ماه نگذشته با آنان نیز پیمان و تعرفهٔ نوینی بندد، و از زیان بازرگانان ایشان جلو گیرد.

انبوهی از مردم زیان بیسوادی را دریافته، و از آنسوی جدایی را که میانهٔ دبستان و مکتب میبود با دیده میدیدند، و این بود با دلخواه و آرزو رو بآن میآوردند. عینالدوله، با آن بیپروایی و برتریفروشی که میداشت، باین هیاهو ارجی ننهاد، و شاه نیز پروا ننمود، و نتیجهای در بیرون از آن ناخشنودیها و بدگوییها دیده نشد، و چون محرم بپایان رسید هیاهو نیز فرو نشست، ولی خواهیم دید که دنبالهٔ آن بریده نشد، و از همین زمان بود که پیمان همدستی میانهٔ شادروان بهبهانی و طباطبایی بسته گردید، و جنبش آزادیخواهی سرچشمه گرفت که ما از آن در گفتار دوم سخن خواهیم راند.

دولت باین دادخواهیها گوش نمیداد، و از آنسوی بلژیکیان ببدرفتاری میافزودند، و آشکاره میانهٔ بازرگانان ایرانی و بیگانگان، بلکه میانهٔ مسیحیان ایرانی با مسلمانان جدایی میگزاردند، و با مسلمانان بسیار سخت میگرفتند. در اینمیان داستان گمرک و بکار گماردن بلژیکیان هم یکرشته رنجشهایی پدید آورده بود و بنومیدی مردم میافزود. این شگفت خواهد نمود که مردم که از تعرفهٔ گمرکی، و از بکار گماردن بلژیکیان گله مینمودند، و از اتابک و گرایش او بهمسایهٔ بیگانه رنجیده میبودند، کینه از بهاییان جویند. سال ۱۲۸۳ (۱۳۲۲)، در سایهٔ چیرگی عینالدوله بآسودگی گذشت، ولی در پایان آن در تهران یکداستانی رو داد، و آن اینکه پیکرهای از نوز ودیگر بلژیکیان بدست افتاد که زنان و مردان بزمی (بال) ساختهاند، و هر یکی از مردان رخت دیگری (از رختهای گوناگون ایران) بتن کردهاند، و خود نوز «عمامه» بسر گزارده و همچون ملایان «عبا» بدوش انداخته.

میگویند که شاید آمازونها (در اساطیر) دراصل گروهی از سکاهای ایرانیتبار آسیای میانه بودند که در بین آنها زنان نیز به همراه مردان میجنگیدند. زنان قبیله وحشی در میان جنگلهای مخوف برزیل ساکن میشوند. نمونههایی از گیاهان موجود در این جنگلها، میان زیست شناسان با عنوان گونههای بینظیر و کمیاب در جهان، شناخته شدهاند، که از بین آنها میتوان به درختان سرخدار، زربین و سرونوش اشاره کرد. جمعیت این منطقه را اکثراً تاجیکها، ایماقها، ترکمنها، پشتونها و هزارهها تشکیل میدهند؛ در این ولایت اقلیتی از ازبکها و بلوچها نیز زندگی میکنند.

در این بخش شما را با معروف ترین جنگل های ایران آشنا میکنیم. محمد علیمیرزا که ولیعهد دولت و سر رشته کارهای آذربایجان بدست او میبود ناگزیر شده «دستخطی» فرستاد بدینسان: «مجتمعین مسجد شاهزاده، الساعه مسیو پریم را روانه گردانیدم و دستور دادم میخانهها، و مهمانخانه ها، و مدرسهها را ببندند، شما متفرق شوید». مسیو پریم را که محمد علیمیرزا بیرون فرستاده بود در باسمنج مینشست، و پس از ده و بیست روز که آشوب فرو نشست، و طلبهها و دیگران آن تاراج را کردند و پی کارهای خود رفتند، محمد علیمیرزا کالسکه فرستاد و او را بشهر باز گردانید، و بجای او حاجی میرزا حسن مجتهد را ناگزیر کرد که در شهر نماند، و او روانهٔ تهران گردید.

مسیو پریم یکی از بلژیکیان و سر گمرک آذربایجان میبود، و مهمانخانهها چون چیز نوینی میبود و ارمنیان و قفقازیان باز کرده و در آنها باده نیز میفروختندی ملایان دشمنی میداشتند. بویژه با دژ رفتاریهاییکه نوز و دیگر بلژیکیان مینمودند و مردم را سخت میآزردند. از این کار زیانی دیده نمیشد، و مردم از نهان بلژیکیان و از بدخواهی آنان که هنوز بیرون نیفتاده بود آگاهی نمیداشتند، و با اینهمه در بوشهر و شیراز و یزد و اسپهان و تهران، بازرگانان و ملایان ناخشنودی نمودند، و دستاویز ایشان دو چیز بود: یکی آنکه بودن یک بیگانهای را بر سر کارهای کشوری بر نمیتافتند، و ملایان نیز که از هر چیز تازهای میرمیدندی، با آنان همراهی مینمودند.

اولین کاری که او برای گشودن این راز سر به مهر انجام داد، رفتن به دهکدهای بود که آنها برای آخرین بار آنجا دیده شده بودند، یعنی کالاپالوس. در اینهنگام در تبریز هم داستان شگفتی رو داد، و آن اینکه میرزا علی اکبر نامی از ملایان (که از همان زمان نام «مجاهد» گرفت و کنون هم در تبریز زنده و بهمین نام شناخته است)، بهنگامی که از ارمنستان، از جلو یک میخانه میگذشت، یکی از مستان از میخانه بیرون آمده و جام باده جلو میرزا گرفت. شیخ احمد خراسانی، شیخ علی اکبر اشتهاردی، شیخ بابا اشتهاردی، شیخ اسماعیل رشتی، حاجی میرزا آقا همدانی، شیخ جعفر تنکابنی، سید حسین قمی، سید تقی قمی، شیخ علی خمامی، سید عزیزالله قمی، سید علی قمی، شیخ ابوطالب قمی، یدالله قمی، شیخ عبدالحسین همدانی.

در تاریخ بیداری مینویسد: هنگامیکه شاه در اروپا بود (در سفر دوم)، در تهران سید علی اکبر مجتهد تفریشی و سید محمد طباطبایی و امامجمعه و دیگران، با چند تنی از درباریان انجمنی ساختند و با هم پیمان نهادند که به برانداختن اتابک بکوشند، و پیمان نوشتند و سوگند یاد کردند، ولی چون اتابک از سفر باز گشت اقبالالدوله کاشانی که پیکرهای از پیماننامه برداشته بود آن را باتابک نشان داد و چگونگی را باو باز گفت، و پیش دیگران بهانه آورد که کیفش گم شده و دیگری آن را پیدا کرده و باتابک رسانیده. در تاریخ بیداری مینویسد: استر آقا رم خورده او را، بیآنکه آسیبی ببیند، بخانه رسانید.

پسر بچهای درحال تماشای سربازان در جریان صف آرایی سازماندهی شده بهوسیلهی ژوآو گولارت در ریو دو ژانیرو در تاریخ ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴این وضعیت موجب از بین رفتن مشاغل روستاییان شد، راهحلهای نظامی برای حل مشکل این جهنم سبز به بنبست رسید و رژیم نتوانست بهشتی را که وعده داده بود، بنا کند. چنانکه به حکیمالملک که همچشم و دشمن او شمرده میشد حکمرانی گیلان داد و از تهران دورش گردانید، و او چون بگیلان رسید دیری نگذشت که ناگهان بمرد. بجایی رسید که احمد بیک آقایوف نویسندهٔ روزنامهٔ «حیات» قفقاز، که خود مرد دانشمندی میبود و بکارهای ایران دلبستگی نشان میداد، بزبان آمد و خامی این اندیشهٔ ایرانیان را باز نمود.

از این رفتار، طلبههای مدرسهٔ صدر از بهبهانی رنجیدند، و چون امامجمعه نیز پشتگرمی بآنان میداد، بیباکانه بر آن شدند که از بهبهانی کینه جویند، و شبی بهنگامیکه بهبهانی از جلو مسجد شاه میگذشت، دستهای از طلبهها با دگنک و قداره بیرون ریخته بر سر او و همراهانش تاختند. کوتاه سخن آنکه دوباره زد و خوردی میان طلبهها در گرفت که با دگنک و قمه بجان همدیگر افتادند و کسانی کوفته گردیده، و یا خسته شدند، و بروی زمین ماندند. از پیش از آن، ما از چنین اندیشهای در میان ایرانیان، آگاهی نمیداریم. «پس از استیناس، با حضرت گردون اساس، یکوقت متذکر شدم و دیدم من با خرد خرده بین روبرو شدهام، و با هوش سروش گفت و شنود مینمایم.

بزرگترین رودخانه دنیا آمازون است که با ۱۱۰۰ انشعاب و ۷/۶ هزار کیلومتر طول، از کوههای ۱۲ میلیون سالهاند در آمریکایجنوبی شروع شده و پس از گذر از یک مسیر پرپیچ و خم، به سمت شرق و اقیانوس اطلس میرود. آمازون روز دوشنبه به طور رسمی دفتر کار جدیدی در مرکز فناوری سیاتل به نام «Amazon Spheres» افتتاح کرد. قبیله گوآجاجارا در سال دو هزار و دوازده، گروهی خودجوش به نام پاسداران جنگل ایجاد کرد که هدف از آن گشت زنی در منطقه و محافظت از جان و سبک زندگی بومیان ساکن در این جنگلها بود. نخست خود شادروان بهبهانی در خانهٔ خود، بالای منبر یاد بدرفتاریهای نوز را کرده و در پایان سخن این داستانرا بمیان آورد، و چنین گفت که میباید از مظفرالدینشاه برداشتن نوز را خواست.

سپس ملایان دیگری از صدرالعلماء، و حاجی شیخ مرتضی (پسر میرزای آشتیانی)، و شیخ محمدرضای قمی، و سید احمد طباطبایی (برادر شادروان طباطبایی)، پیروی نمودند، و هر یکی در بالای منبر بدگوییها از نوز کردند. در تهران طباطبایی همچنان با اتابک دشمنی مینمود، و چنین رخ داد که حاجی شیخ فضلالله نوری که از مجتهدان بنام و باشکوه تهران شمرده میشد و تازه از مکه بازگشته بود، در دشمنی با اتابک با وی همراهی کرد. تازه درههای اطراف خود را نشان میدهند، اما حركت ابرها ادامه دارد. مدلهای ریاضی نشان دادهاند كه برای پوشش سبز، یك آستانه بحرانی وجود دارد كه اگر وسعت جنگل از آن كمتر شود، دیگر قادر به دوام نیست و بخش عمده حوضه رودخانه به طور برگشتناپذیر به درختچهزار چمنی تبدیل خواهد شد.

اين امر صدمه بزرگي بر اقتصاد و فرهنگ افغانستان وارد كرده و بخشي عمده از داشته هاي فرهنگي و اقتصادي كشور بدليل نبود نظارت جدي حكومت از افغانستان خارج شده است. در اين مدت صدها اثر باستاني و تاريخي در نتيجه حفاري ها كشف شده و ياهم از موزيم ها ربوده و به خارج انتقال داده شده است. عینالدوله و برادرش سپهسالار زبان دادند که کار ها را نیک راه برند و نگزارند رشته از هم گسلد. این نمونهایست که چگونه یکسخن پاکدلانهٔ راست کار خود را کند. در آرامگاه میشود صومعه بایزید را هم دید. در این جنگل ابرها آنقدر به درختها نزدیک اند که بهنظر میرسد جنگل بر روی ابرها سوار است و میتوان در میان ابرها گشت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین چشماندازهای طبیعت ایران محسوب میشود.

خانههای آنها مالوکا نامیده میشود که خانههایی بزرگ و حصیری است؛ به طوری که 15 خانوار میتوانند در آن زندگی کنند. در تهران و دیگر جاها رنجیدگی بسیار نمودند، و در زنجان مردم بازارها را بسته بر آن شدند که بریزند و دستگیران را از دست سواران دولتی بگیرند. بعد از شش سال دوباره به تهران رفتم. با تخریب جنگل در مدتی بعد با به هم خوردن ثبات کربن در جو زمین الگو های بارندگی در جهان تغییر میکند و کشاورزی با بهران روبه رو خواهد شد.

و حتی آتش سوزی ناچیزدر کشتن نو نهالان کفایت میکند. اگر میخواهید اینجا کباب درست کنید، آلاچیقها کبابپز یا همان منقل هم دارند که برای روشن کردن آتش در جنگل مطمئنتر هستند. اگر به جنگل جادویی ابر سفر میکنید، تماشای این روستا را از دست ندهید. در این منطقه به رسم جنگل های ارسباران، پوشش گیاهی متنوعی از گیاهان دارویی و درختانی همچون افرا، گلابی وحشی، گیلاس، بلوط، زالزالک و… در سال 2016 پرونده این منطقه شامل 57 هزار هکتار از مساحت ذخیرهگاه زیستکره بود، با توجه به ویژگیهای طبیعی منحصر بهفرد آن در دنیا مانند غنای گونههای گیاهی و جانوری، وجود جوامع گیاهی منحصر بهفرد، گونههای اندمیک، در برداشتن وسیعترین جنگل آردوج و نیز آخرین حد پراکنش آن در نیمکره شمالی همچنین زیستگاه 15 گونه از جانوران در معرض خطر دنیاست که در فهرست گونههای در معرض خطر IUCN قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید