معرفی بزرگترین و معروف ترین جنگل های ایران

رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران گفت: صنایعی هستند که خریدار بیچون و چرای چوبهای قاچاق در هر اندازه و ابعادی هستند و به هیچ قاچاقچی و چوب درخت بریده شده جنگلی نه نمیگویند. از آنسوی نخست با چوب و سنک پاسخ دادند و سپس بیکبار با تفنک شلیک کردند. سربازان گرد او را گرفتند، و رو بسوی خانه عینالدوله روان گردیدند، ولی چون بنزدیکی مسجد و مدرسهٔ حاجی ابوالحسن معمار رسیدند، طلبه های مدرسه از چگونگی آگاه شدند، و بهمدستی مردم بازارچه جلو را گرفتند.

ولی عینالدوله چون اینان را گرفت، چنین پراکند که بابی (بهایی) میبودند، و به طباطبایی که میانجیگری دربارهٔ مجدالاسلام میکرد، همین را پیام فرستاد، و برای فریب مردم دستور داد سه تن از بازرگانان را که ببهاییگری شناخته میبودند گرفتند و بند کردند و چند گاهی نگه داشتند و سپس از هر کدام یکصد و پنجاه تومان گرفته رها گردانیدند. این کار مایه رنجی برای مردم شد، و هر شبی کسان بسیاری باین نام، گرفتار میشدند. از آنسوی بیک کار بزرک دیگری برخاسته بود، و آن اینکه ولیعهد را دیگر گرداند.

از آنسوی عینالدوله خواست، کسانی را از تندروان از شهر بیرون راند و چشمهای دیکران را بترساند، و باشد که میخواست از این راه پر و بال کوشندگان را بکند و همدستان کارآمد ایشان را گرفته و دور گرداند. هم کسانی شبنامهها در آن باره نوشتند. طلبهها و مردم همینکه آواز شلیک تفنک شنیدند رو برگردانیده و بگریختند و کسانی که تیر خورده بودند بیفتادند. ولی ما تنها «عدالتخانه» میخواهیم، «مجلسی که جمعی در آن باشند و بدرد مردم و رعیت برسند». بیشتر بعملهگی و فعلهگی قوتی تحصیل میکردند آنرا هم غدغن نمودند همه روزه جمعی از آنها از گرسنگی میمیرند برای دولت نقصی از این بالاتر تصور نمیشود.

اعلیحضرتا مملکت خراب رعیت پریشان و گدا دست تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیت دراز ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند میبرند قوه غضب و شهوتشان بهر چه میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت میکنند این عمارت و مبلها وجوهات و املاک در اندک زمان از کجا تحصیل شده تمام مال رعبت بیچاره است این ثروت همان فقرای بیمکنتاند که اعلیحضرت بر حالشان مطلعید در اندک زمان از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت شدند پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند گرفته بترکمانها و ارامنهٔ عشقآباد بقیمت گزاف فروختند ده هزار رعیت قوچانی از ظلم بخاک روس فرار کردند هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین بممالک خارجه هجرت کرده بحمالی و فعلگی گذران میکنند و در ذلت و خواری میمیرند بیان حال این مردم را از ظلم ظلمه باین مختصر عریضه ممکن نیست تمام این قضایا را از اعلیحضرت مخفی میکنند و نمیگذارند اعلیحضرت مطلع شده در مقام چاره برآید حالت حالیهٔ این مملکت اگر اصلاح نشود عنقریب این مملکت جزء ممالک خارجه خواهد شد البته اعلیحضرت راضی نمیشود در تواریخ نوشته شود در عهد همایونی ایران بباد رفت اسلام ضعیف و مسلمین ذلیل شدند.

بشرف عرض حضور مقدس عالی میرساند این بنده یکی از ستایش کنندگان وجود مبارک حضرت عالی هستم بجهت اینکه از روی انصاف میبینم درد وطن دارید و بترقی ملت شایقید و ملتفت بدبختیهای نوع خود شدهاید و آرزو دارید که علاجی برای این دردها پیدا کنید و باب سعادت و نیکبختی را بروی این ملت که در شرف زوال است بگشایید و همچو فهمیدهام که اینهمه داد و فریاد و قال و مقال شما از روی نفسپرستی نیست مقصودتان چاره امراض ملی است ولی خیلی افسوس و غصه میخورم وقتی که میبینم از شدت شوق و عجله که در علاج این مریض دارید نمیدانید بکدام معالجه دست بزنید و از کدام دوا شروع بفرمایید که بحال مریض مفید باشد چون نتیجه رفع مرض و عود صحت را در رفتار چست و چالاک مریض میدانید این بیچاره مریض که قادر بحرکت نیست مدتهاست غذایی بمعدهاش داخل نشده و بدل ما یتحللی ببدنش نرسیده رمق حرکت و قدرت تکلم ندارد تازیانه برداشته کتکش میزنید که بدود و از خندق جست و خیز نماید و این بدبختی که بواسطه مرض و نخوردن غذا همه رودههایش خشکیده و امعاء و احشایش از کار افتاده یک ران شتر نیم پخته بدهانش فرو میکنید که ببلعد.

حضرت مستطاب حجةالاسلام عالی امر شود مجلس مبعوثان تشکیل بدهید چه خواهید کرد اقلا هزار نفر آدم کامل بصیر بمقتضای عصر آگاه از حقوق ملل و دول لازم دارید تا این یک مجلس تشکیل یابد حالا سایر شعب و ادارات که همه مربوط بهم است و اجزای عالم لازم دارد بماند استدعا میکنم از روی بیطرفی و بیغرضی چنانچه شیوهٔ طبیعی حضرت عالی است نه از روی طرفداری و خاطرخواهی دویست نفر آنطور آدم برای بنده بشمارید اما این را هم فراموش نفرمایید اگر کسی تمام اشعار عرب و عجم را از حفظ داشته باشد و برای فهمیدن کلماتش شخص محتاج بفرهنگ و قاموس باشد و تمام لغاتش از مقامات حریری باشد برای عضویت آن مجلس کافی و قابل نیست بلکه اشخاصی باید باشند که وقتی از ایشان بپرسند چه جهت دارد که روز بروز پول ما در تنزل است و حال آنکه نقرهاش از نقره فرانک و مارک و شلینک و ین و روپیه بیشتر بار ندارد صحیحش را بگوید و چارهاش را هم بداند یا از سایر شعبات سیاسی و مالیاتی و تجارتی و فلاحتی و نظامی آنچه امروز بکار زندگی و ترقی یک ملتی میخورد همه را بتواند بمطرح مذاکره و حل و عقد بیاورد گمان بلکه یقینم اینست و بر صحتش قسم میخورم که اگر از روی انصاف بخواهید انتخاب بفرمایید در تمام ایران یک صد نفر نمیتوانید پیدا کنید پس برای چه فریاد میکنید؟

گوهر یگانه این خیال مقدس را من بنده بحضور مبارک تقدیم کردم و بعقیده خودم در عالم انسانیت و اسلامیت دارای اجر جمیل خواهم بود حالا شرح و بسط و موشکافیها و ترتیب مفصل اینکار بزرک بسته بمذاکرات و مجالس عدیده است چون این بنده اسباب ژلاتین و محرر و میرزا ندارم و ضعف باصرهام نیز مانع از تحریر زیاد است استدعا میکنم سواد این عریضه بنده را از لحاظ انور سایر آقایان برزگوار هم که با حضرت عالی در این افکار عالیه متفق هستند بگذرانید زیاده سلامتی و عزت و اقبال وجود مبارک حضرت عالی و همه آقایان عظام را طالبم.

انتشارات جنگل دارای پیشرفتهترین سایت طراحی میباشد. با معرفی این جنگل بخشنده که با آغوش باز تمامی گونه های گیاهی و جانوری را در بغل می گیرد بسیار خرسند شدیم ، زیرا با مراجعه کردن شما به سایت محبوب ای پرشین هتل و با رزرو هتل های تبریز نزدیک این جاذبه گردشگری ، دسترسی شما را به جنگل ارسباران آسان تر می کنیم. هر شب سه ساعت گذشته، شیپور میکشیدند، و پس از آن هر که را مییافتند میگرفتند، و نخست جیب و کیسه و بغل او را تهی ساخته، و سپس بزندانش میفرستادند. در این میان چون جمادیالاولی رسید، مردم بشیوهٔ هر ساله روزهای سیزده و چهارده و پانزده آن را، بنام اینکه روزهای مرک دختر پیغمبر اسلام است، بسوگواری پرداختند، و نشستها برای روضهخوانی بر پا کردند، و در یکی از آن روزها (روز چهاردهم)، شادروان طباطبایی با بودن مردم بس انبوهی بالای منبر رفت و یک رشته سخنان بس ارجداری پرداخت.

حاجی شیخ محمد واعظ، گذشته از کارهاییکه کرده بود، در این روزها زبان خود را نگه نمیداشت، و در منبرها بنکوهش از کارهای عینالدوله میپرداخت. میرزا آقا از استانبول تازه آمده و نزد عین الدوله خود را قانوندان نشانداده و چنین پیشنهاد کرده بود که قانونی که خواسته میشود او بنویسد، و چون مرد خودنما و هوسناکی میبود در اینجا و آنجا سخنانی از قانون و آزادی و چگونگی تودههای اروپا میراند. محمد علی میرزا که ولیعهد میبود او را بردارد و یکی دیگر از پسران شاه را بجای او برگزیند، و چنین گفته میشد که شعاعالسلطنه برگزیده خواهد شد.

اما با توضیحاتی که پیزارو راجع به این منطقه داد بسیاری از محققان بعدها به آمازون رفته و در آن هنگام که این جنگلها به عنوان منطقه مسکونی بومیان آمریکا در کل دنیا شناخته شد. ارتفاع ابرها در این منطقه واقعا پایینتر از حد معمول هستند و این چهره متفاوت، جنگل مهآلود سانتا النا را زیبا و در عین حال خوفانگیز کرده است. جنگل های ارسباران از نظر جغرافیایی به اتفاق جنگل های خزری در زمره منطقه هیرکانی قرار می گیرد و شباهت زیادی به جنگل های خزری و جنگل های کناره دریای سیاه دارد با این تفاوت که به جای درختان راش و توسکای جنگل های شمال کشور و درختان کاج حاشیه دریای سیاه، درختان بلوط و ممرز در جنگل های ارسباران روییده است.

حقیقت چهارم تجویز دارو برای دست یافتن به سلامت است.درک این حقایق و اصول، به تمرکز و مراقبه نیاز دارد. از تبریز هم هرروز ساعت ۱۴ و ۱۶ برای کلیبر اتوبوس هست. ۱۵ درصد از گونههای گیاهی ایران در ارسبارن موجود هستند که در دسته بندیهای دارویی، خوراکی، زینتی و… ب: محور یادشده به عنوان ویترین ارزشهاى معمارى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در مرکز توجه کشورهاى همجوار قرار گرفته و قسمتى از گردشگران آن کشورها را جلب مىکند. وسعت این جنگل حدود 80 هکتار به همراه 76 نوع از گیاهان مختلف بوده و نزدیکی آن به آبهای درخشان دریای خزر به شگفتی جنگل میافزاید.

زمانی كه از طریق آژانسها به جنگل ابر میروید مشكلی برای پیدا كردن كمپ مناسب ندارید. اگر ماشین ندارید در میدان امام شاهرود میتوانید تاکسی های روستای ابر را سوار شوید. جنگل ابر پس از عبور از میان باغات باصفای بسطام و تحت تأثیر قرار گرفتن در فضای عرفانی قطبین عالم عرفان سلطانالعارفین بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی که در 10 قرن پیش گفته است “هر که در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید” بر ورای رشته کوههای دوردست و در امتداد قله 4 هزار متری شاهوار ابرهایی را مشاهده میکنی که گویی در چنگالهای تیز کوه گرفتار آمدهاند و جنگل رویایی ابر را نوید میدهند.

این فیلمساز موفق کرمانشاهی در ادامه اظهار کرد: با “هلی شات” و پرواز هوائی بر عرصههای طبیعی کرمانشاه که نتیجه هنرنمائی تصویربردار سینمائی کار، آقای جواد خمیس آباد است، ما برداشتهای بسیار زیبائی از مناظر و منابع طبیعی و ملی استان را برای مخاطبان و بینندگان به نمایش گذاشتیم که همین جا بایستی از تلاشهای کاپیتان ندائی و شهرابی خلبانان پرواز و همکاری و همراهی شایسته مدیر کل وکارکنان وقت جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه سپاس فراوان داشته باشم. 6- منابع ژنتکی ه طور کلی بهتر حفظ می شوند. آنچه در بیرون فهمیده میشد این بود که عینالدوله میخواهد شاهزادگان را، از شعاعالسلطنه و سالارالدوله و دیگران، بسوی خود کشد، و آنگاه چون یکی را بولیعهدی یا بهتر گویم: بشاهی، رسانید خود همیشه «صدر اعظم» او باشد.

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است و یکی از کلان شهرهای ایران بوده که در طی تاریخ القاب زیادی به خود گرفته است. ارسباران نام منطقهای پهناور، کوهستانی و جنگلی در شمال آذربایجان شرقی می باشد. در گذشته، مناطقی در بدخشان، بامیان و ولایات شرقی افغانستان، شکارگاههای رسمی شاهی و در نتیجه مناطق حفاظتشده بودند. دو بخش دیگر، این جایگاه را نداشت، و خود نیز دیرتر نوشته شده و چندان نتیجه از آنها برنخاست. نامهٔ ناصرالملک بطباطبایی عینالدوله چون گفتار طباطبایی را شنید که آشکاره از استبداد بد گفته، و از آنسوی نیرومندی آنان را میدید، بیک چارهٔ دیگری برخاست، و آن اینکه ناصرالملک را که در انگلستان درس خوانده، و خود بدانشمندی و نیکی شناخته میبود، و از اینسوی دینداری هم از خود مینمود، وا داشت که نامهای بطباطبایی نویسد، و باو چنین گوید که مشروطه برای ایران هنوز زود است، و میباید کنون را بفزونی دبستانها کوشید، و بمدرسهها که هست سامانی داد، و بدینسان مردم را، برای مشروطهخواهی آماده گردانید.

اعلیحضرتا تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن بداد عامه مردم برسند شاه و گدا در آن مساوی باشند فواید این مجلس را اعلیحضرت همایونی بهتر از همه میدانند مجلس اگر باشد این ظلمها رفع خواهد شد خرابیها آباد خواهد شد خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد فلان محل را روس نخواهد برد عثمانی تعدی بایران نمیتواند بکند وضع نان و گوشت که قوت غالب مردم است و مایهالحیواة خلقند بسیار مغشوش و بد است بیشتر مردم از این دو محرومند اعلیحضرت همایونی اقدام به اصلاح این دو فرمودند بعض خبر خواهان حاضر شدند افسوس آنها که روزی مبلغ گزاف از خباز و قصاب میگیرند نمیگذارند این مقصود حاصل و مردم آسوده شوند حال سرباز که حافظ دولت و ملتاند بر اعلیحضرت مخفی است جزئی جیره و مواجب را هم بآنها نمیدهند.

دیدگاهتان را بنویسید