مسالک المحسنین/قسمت رابع – ویکینبشته

لذا با انجام اقدامات اصلاحی و پیشی گیرانه می توان شرایط را برای سازگاری درختان و درختچه های جنگلی این منطقه در مقابل تنش های محیطی، آفات و بیماریهای در پیش رو فراهم کرد. پس از برکناری اسماعیل خان از سمت خود در هرات در سال ۲۰۰۴ سرانجام پستی را به عنوان وزیر انرژی و آب در کابل پذیرفت و از این سمت برای انتقام از فرماندهان شبه نظامیان بادغیس استفاده کرد.

مسیر آبگرم و آب معدنی در منطقه میانرود جدا می شود، سمت چپ مسیر آب معدنی، و در جبهه شمالی قلل لنگری امتداد دارد که وارد دشت زیبای شلف شده، و پا کوب سمت راست که رو به دره می باشد به سوی آب معدنی ره گشوده است. شما هم در بایندهٔ خود کوتاهی ننمایید و بدعاگویی پردازید، و هر آیینه «اشرار و الواد» را باندرز خاموش گردانید، و شورش و آشوب را فرو نشانید و چنان نکنید که خشم ما همگی را فرا گیرد».

یک انکشاف مشابه در شهرسوختۀ سیستان رخ میدهد که بیک مسکونۀ کوچک حدود 6 هکتاری کاهش مییابد. قطعا یک روز ماندن در این محدوده نمی تواند شما را از سفرتان راضی کند و به جایی برای اقامت در این اطراف احتیاج پیدا می کنید. همچنین این بنای تاریخی در سال های گذشته مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت تا امروزه میزبان گردشگران بسیاری باشد. مسیرهای قفقازنیزگزینۀ غیرمحتمل است، زیرا قفقازیک سلسله کوه آسان برای عبورتعداد زیاد مردم نبوده و سوابق تاریخی ازسده های بعدی نشان میدهد که بمشکل میتوان آنرا برای مهاجرتهای بزرگ کتلوی از شمال بجنوب استفاده کرد. بازهم ازاینکه فقط چند مسکونه یافت شده است، مردم شاید عمدتا دامداران کوچی بودند که مواشی خویش را بفواصل طویل میبردند.

تعداد چند مسکونۀ که یافت شده نشان میدهد مردم فرهنگ یامنایا عمدتا کوچیان دامدار بوده وبطورمداوم با مواشی خویش در امتداد صحراها درحرکت بودند. اشیای داخل قبرشامل سفالی و مواشی اند. ساحات نمازگا شامل شواهد وافر نفوذ تمدن اندوس است: مهره ها، پیکره ها و سفالی ها تماما تائید کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی است که فلات را درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م عبورکرده است. آنها سفالی ساخته، لباس خود و انساج دیگر را بافته و وسایل نقلیۀ آنها مشمول وسایط چرخدار بوده است. راه قلعه در قسمت خاکی سمت جنوب تپه بوده، و جهتهای دیگر قلعه سنگلاخ و مرتفع است و بالارفتن از آن بسی مشکل است.

برای برداشتن آب شیرین باید حدود ۲۰۰ متر بالاتر از چشمه ها رفته از چشمه ای که در آنجا قرار دارد آب آشامیدنی بردارید. سروی محیط ماحول ساحه بقایای یک کانالی را نشان میدهد که مربوط به عین زمان بوده و آب را از دریای کوکچه (حدود 20 کیلومتر از شورتوغای) به سرزمینهای اطراف ساحه رهنمائی میکند. ریشه کن کردن کامل یک گونه درخت توسط یک حشره یا بیماری میتواند عواقب فاجعهباری برای اکوسیستم داشته باشد. مکانی که به راحتی میتواند یکی از مقصدهای اصلی گردشگران ایرانی و همچنین مقصدی برای ماه عسل زوجهایی که دنبال یک جای بهشدت جذاب و با امکانات عالی اما دنج میگردند، باشد.

این مراحل بعدی دورۀ 4 درمندیگک، نشاندهندۀ یک دورۀ زوال بوده و قسمت اعظم ساحه بالاخره متروک میشود. بقایای اسپها نیزاز مراحل آخری تا هزارۀ دوم شناخته شده است. منابع بین النهرین تماس های وسیع درسراسرنیمۀ دوم هزارۀ سوم با سرزمین های دیلمون، مگان و میلوهه را نشان میدهد. در این ساحه در 1966 یک مجموعۀ ظروف طلائی و نقرۀ کشف میشود که نشاندهندۀ تشابهات تزئینی روشن با اشیای بین النهرین ومواد جنوب هندوکش است، باوجودیکه تاریخ این گنجینه هنوز نامعلوم است. این نواحی در اطراف کوههای زاگروس، شرق جلگه های بین النهرین واقع است.

بلخ که باراول در653 م توسط اعراب اشغال میشود بطور رسمی پایتخت اعراب در این قسمت فلات ایران در 736 م میشود. دریافتهای دیگر ساحه که بین سالهای 1952 و 1963 کندنکاری میشود نیز شهادت برخصلت ایرانی/ کوشانی آن دارد. بعد ترساحۀ دامب سادات در وادی کویته نیز در حوالی نیمۀ هزارۀ سوم ق م متروک میشود. آخرین مباحث باستان شناسی دربارۀ تاریخ قدیم آسیای میانه موافقه دارد که حد اقل دراواخر هزارۀ چهارم یا اوایل هزارۀ سوم ق م، مالداران ازغرب ارال تا دور ترین نقاط شرق مانند ینسی و کوههای منگولیا گسترش مییابند.

قرارمعلوم حرفه های فرهنگ یامنایا به شرق گسترش یافته و حد اقل درگذارهزارۀ چهارم/سوم ق م باعث ایجاد فرهنگ افاناسیو میشود. اگر قصد سفر و اقامت در سنگچال را دارید، همواره مراقب حیوانات باشید چراکه با صورت آزادانه در حال رفت و آمد هستند هرچند مشاهده اسب ها که به صورت گروهی درحال گردش و تفریح هستند بسیار لذت بخش خواهد بود. بعلاوه اینها در ساحۀ پشاور نیزشناخته شده اند.

اینها شامل اسناد میخی هیتی ها در اناتولیه، یونانی های میسینی (خط بی) و سانسکریت ویدی شمالغرب هند اند. اینها سرود های اند که در ریگویدا وجود دارند. اين شعبه اى آيين بودا با طيفهايى از اعتقادات و سنن كنفوسيوس و لائوتسه در چين و شينتو در ژاپن در آميخته است . بعضی از آنها نسبت به غریبهها و کاشفانی که به مناطق زندگی آنها سفرمیکنند مهربان و کنجکاو هستند.

به پیغمبر عالم لازم داریم. برای شناخت هندو- ایرانیها قبل ازاینکه به افغانستان برسند، لازم است ببینیم آیا میتوان آنها را درآسیای میانه رد یابی کرد. قسمت اعظم تاریخ قبلی آنها خیالی و بر شواهد تصادفی استوار است، چون مهاجرین قدیم بصورت عام نه روایات نوشتاری به ارتباط هویت و زبان خویش برجا گذاشته اند و نه تمایل داشتند تاریخ قدیم خویش را ثبت کنند. درنیمۀ هزارۀ سوم، تا جائیکه معلوم است، هیچ مسکونۀ اساسی در جلگه های شمال وجود نداشته که مربوط به سلسله (دنباله) نمازگا یا تمدن اندوس باشد. فرهنگ یامنایا بصورت عام مربوط به نیمۀ هزارۀ چهارم تا اواخرهزارۀ سوم ق م میشود.

این گنجینه شاید هم به مجموعۀ باستان شناسی بکتریانا- مارگیانا مربوط باشد که در اواخر هزارۀ سوم درافغانستان شمالی پدیدارمیگردد، اما این گنجینه میتواند همچنان تاریخ قدیمترداشته باشد که دراینصورت باید نشاندهندۀ وسعت رسوم غربی وجنوبی در این منطقه باشد. قدیمترین آثارهندو- اروپائی مربوط به اوایل و نیمۀ هزارۀ دوم ق م است. قدیم ترین اسناد هندو- ایرانی درهند مربوط به اواخرهزارۀ دوم ق م است. هنگامی که پس از سالها استفاده منابع غذایی خاک رو به کاهش رفت و علفهای هرز مجددا سبز شدند، کشاورزان به منطقهای جدید کوچ کرده و این فرآیند را تکرار میکنند. درزمانهای بسیارقبل ازنیمۀ هزارۀ دوم ق م، هندو- ایرانیها ازسرزمین های آبائی هندو- اروپائی درغرب، به صحراهای شرق ارال (قبل ازمهاجرت بجنوب یا فلات ایران) حرکت میکنند.

به گزارش «انتخاب»؛ آنچه می شود حدس زد این است که او بیش از نیمی از 55 سال عمر کنونی خود را به تنهایی در میان انبوه درختان آمازون سپری کرده است. تنها استان کنر نیست که مسوولان آن از انقراض حیوانات نگران هستند، ولایت هرات در غرب افغانستان نیز با مشکل مشابه مواجه است. این نیز زمان اشتغال تمدن اندوس شورتوغای در بدخشان است. گروههای (هندو-) ایرانی زبان مردمانی اند که سرانجام نام خود را به سرزمین ایران (وهواپیمائی افغان- آریانا) میدهند (ریشۀ آریائی افغانها احتمالا درسالهای 1930 وقتی طرح میشود که جرمنی متحد مهم کشورشده و در کنار تنظیم سایر مسایل، اولین خط هوائی بین کابل- برلین را افتتاح میکند.

بغیر از هندو- ایرانی دربرگیرندۀ ارمنی، یونانی، ایتالوی (لاتین دربین دیگران)، جرمنی (با انگلیسی، آلمانی و دوچ)، سیلتیک، بالتو- سلوانیک (بشمول روسی) میباشد. دربین ایرانیهای قدیم، این نام نشاندهندۀ یک مرحلۀ مقاربت یا عشیروی دربین کنفدراسیون قبایل (پارسها، مادها) میباشد، اما بطورواضح ایشان را (در اویستا) از انایریا (غیرآریائیها؛ با اناریاکای یونانی مقایسه شود) جدا می سازد. یک آبشار مصنوعی هم در این پارک جنگلی ساخته شده که سه بخش مجزا دارد. این منطقه در سال ۱۹۷۷ با پیگیری سازمان محیط زیست به عنوان «ذخیره گاه زیست کره» در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو (MAP) ثبت شد.

دیدگاهتان را بنویسید