مسالک المحسنین/قسمت خامس – ویکینبشته

گستردگی پوشش گیاهی و طبیعی باعث شده در این جنگل مجموعه کامل و بینظیری از جاذبههای طبیعی مانند آبشور و سد و پارک جنگلی وجود داشته باشد. نتایج حاصل در طول سی سال کاهش شدید(17/81 کیلومترمربع) مناطق جنگلی و افزایش اراضی کشاورزی و مرتع در مناطق جنگلی را نشان می دهد. بعد از آغاز جنگهای آخر در کشور و قطع غیر قانونی توســــــــط قاچاق بران از چوب ، درختان جنگلات مذکور روبه کاهش رفته روز بروز ثروت ملی ما به یغما میرود . یک روز او برای دخترش یک شنل و یک شال قرمز زیبا دوخته بود و دخترش هر روز اونها رو میپوشید.

سی. ای. بوسورت به یک گزارش کمپاین سلطان مسعود (1031- 41 م) جانشین محمود غزنوی بمقابل بعضی یاغیان اشاره میکند. به عنوان مثال ممکن است قبل از اینکه سفر دیگری را از سر بگیرید، نیم ساعت قدم بزنید و 10 دقیقه بایستید. دیگری دربالای اوما مهیشواره بزرگ از تپه سکندر درشمال کابل حکاکی شده است. یکی از گزارشات نوشته شده توسط الگردیزی به یاغیانی بنام “افغانها” اشاره میکند، درحالیکه گزارش دیگری توسط البیهقی (سده دهم م) خلج را ذکر میکنند.

مطابق نویسندگان اولیه اسلامی بشمول جغرافیه نگاران سده دهم الاستخری و ابن حوقل، خلج در زمینداور جنوب افغانستان وهمچنان درشمال ساحه غزنی زندگی میکند. الخوارزمی درمفتاح العلوم خویش، نوشته شده در اواخر سده دهم م، آنها را اولاده یفتلیها میداند. اگرتمام متن های وادی توچی بطور تخمینی مربوط عین دوران باشد، نشانه نفوذ عربی بحیث یکی از زبان عمومی در منطقه میباشد. آخرین کاربرد بکتریائی که تا کنون شناخته شده، در کتیبه های وادی توچی در نزدیکی مرز در پاکستان است. این کتیبه ها دو زبانه است. درعقب آن یک خدا با شعله ها و یک کتیبه پهلوی وجود دارد که پس ازسکه های شاه ساسانی، خسرو دوم (591-628 م) تقلید شده است.

قهرمان در یک خط شرادا (هندی) است. شکی نیست که در صورت توجه بیشتر میتواند به قطب گردشگری شهر آمل تبدیل شود. رفتن علماء بیشتر گران افتاده و خشم مردم را فزونتر میداشت. پستهزارهای بادغیس و هرات بزرگترین جنگل پسته افغانستان است که ساحه بیشتر از ۳۰ هزار هکتار زمین را پوشانیده است، این جنگل تا یک قرن قبل ۹۵ هزار هکتار بود و طی یک قرن گذشته بهویژه در سیسال اخیر توسط زورمندان تخریب شده و یکسوم جنگلات پسته از بین رفته است. بیش تر پسته این منطقه به صورت مغز در بازار خرید و فروش می شود و انواع مغز پسته هراتی به علت طعم و رنگ مناسب محبوبیت فراوانی دارد.

نویسندگان زیادی در باره امکان اینکه این خلجها با غلجیها یا غلزیها (یکی ازقبایل مهم پشتون درشرق غزنی) ربط دارند، تبصره نموده اند. یکی ازاین گروهها بنام خلج یاد میشود. ازاین دوران یک مجسمه عظیم پرینیروانه بودا (بودای خوابیده در انجام دورۀ تولد دوباره خویش) از گِل رس ناپخته است. دراینجا چیز فوق العاده دلچسپ عبارت ازدریافت یک مجسمۀ خدای هندو درگا مهیشا سورا – ماردینی درعین ساحه است. برای جذب گردشگران به جنگل بلیران و معرفی این مکان زیبا به مردم، برنامه ریزی مشخص و مدوّنی صورت نگرفته و صرفا به علت تبلیغات گردشگران و یا کاملا اتفاقی، در سال های اخیر مسافران زیادی را به خود جذب کرده است.

جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و ارادهٔ همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحهٔ ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند.

در تاریخ بیداری مینویسد: شیخ یحیی کاشانی گفتاری دربارهٔ نادرستیهای انجمن معارف و بدخواهیهای اتابک نوشته برای چاپ شدن بروزنامهٔ حبلالمتین فرستاد، و چون آن گفتار چاپ شد و بایران آمد، یک انجمن نهانی که برای دشمنی با اتابک و کوشش در راه برانداختن او بر پا شده بود نویسنده آن شیخ یحیی را بانجمن خواندند، و او باز گفتارهایی نوشت و بحبلالمتین فرستاد، و کم کم روزنامهٔ ثریا نیز بزبان آمد و او هم سخنانی نوشت. جداً او اصراراً فرمود که مجلس شورای کبیر به زودی تشکیل شود، چون شما نیز اجزای آن مجلس تعیین شدهاید من شما را دعوت کردم که قبل از انعقاد مجلس بیایید جمع شویم، فکری بکنیم که چگونه این بلای ناگهانی را از سر خود وا خلاف خود برگردانیم؟

بآنهم مسلمانان تا اندازۀ درست میگفتند، چون مردم غیرمسلمان افغانستان شرقی از نگاه فرهنگی قویا با هندیان نیم قاره رابطه داشتند. از آن جا با تاکسیها و اتوبوسهایی که از ساعت هشت صبح تا شش غروب کار میکنند خودتان را به جنگل ابر برسانید. در این مقاله از نشریه علمی جهان شیمی فیزیک به معرفی و بررسی عود جنگل بارانی، کاربرد، خواص و قیمت خرید و فروش آن می پردازیم.

استعمال این سه خط بازهم بطورواضح نشان دهندۀ موقعیت وادی کابل دربین قلمروهای ایران، جنوب آسیای میانه و نیم قاره هند است. همچنان بقایای شاید یک معبد هندو در چغه سرای در وادی کنر درسرحد شرقی افغانستان ازدلچسپی خاصی برخوردارباشد. یک مجسمه بسیار مشابه فقط در شمال افغانستان درساحه آدینه تپه درتاجکستان یافت شده است. یکتعداد و شاید فقط کسانیکه بطورنسبی دراین اواخر از شمال هندوکش آمده بودند، خدایان خویش را می پرستیدند، مانند شاید خدای چو یا چونا متذکره توسط سوانژنگ. از دیگر مزیت­های مهم این سیستم، تطبیقپذیری آن است که می­توان از آن برای کارهای رگرسیون و طبقه­بندی استفاده کرد.

آخرین انکشاف در دریافتهای این منطقه نشان داده میشود که شامل دو مجسمۀ مرمرین سوریا، خدای هندوی آفتاب است که در مخروبه های یک معبد هندو در خیرخانه نزدیک کابل یافت شده است. در اینجا بقایای یک مسکونه یافت شده که مربوط به نیمه دوم هزاره اول م است. اولی درسانسکریت و عربی و مربوط به نیمه سده نهم است. یک متن از اواخرسده هفتم به یک پسر بردۀ خلاس اشاره میکند. روی سکه ها نیم تنه شاه را با یک تاج بشکل کلۀ گرگ (سمبول ترکی) نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید