سازمان حفاظت محیط زیست -منطقه حفاظت شده ارسباران

وی ادامه می دهد: بهانه دیگر مسئولان این بود که سمپاشی میتواند زمینهساز آسیب وارد آمدن به گردشگران و جانوران جنگلی شود، درحالیکه در دوران همهگیری ویروس کرونا گردشگری دراین منطقه بهحداقل رسیدهاست. پارک جنگلی النگدره ، در دامنه جنگل های انبوه شمالی قرار دارد که از پوشش درختان جنگلی برخوردار است . دلیل اینکه بر روی جنگل کومی، نام ویرجین را گذاشتند این است که جنگل کومی واقع در روسیه، بزرگترین جنگل دست نخورده اروپا می باشد که نزدیک به 20000 کیلومتر مربع مساحت دارد هرچند در سال های اخیر، به دلیل استخراج طلا و ورودهای غیرقانونی، مورد تهدید قرار گرفته است.

افغانستان یک کشور کوهستانی و زراعتی می باشد که براساس موقعیت جغرافیایی در قلب قاره آسیا قرار دارد و اقتصاد ملی آن بر محور زراعت استوار است. وزارت زراعت اما میگوید که قطع جنگل کمتر شده است. وهر نوع دخالتی که در این جنگل صورت می گیرد در رابطه با حمایت یا ضمانت اجرای این نقش ها می باشد. با توجه به شرایط سیاسی واداری سالهای قبل از 1340 و حتی تا سالهای 1350 هر بخش از جنگلهای ارسباران تحت مدیریت و مالکیت یکی از قوانین منطقه بوده است که یکی از قوانین منطقه حسن بیگ بوده و جنگلهای منطقه ونستان، ملک تالش و چیچکلی بنام حسنو میشه سی یاد میگردند که برداشت برای ذغال گیری به صورت برداشت سطحی و نوارهای کوتاه و باریک صورت گرفته است و متأسفانه برداشت شدید ضربه شکننده ای بر محیط جنگل وارد آورده و جنگلهای منطقه تنها با قرق یا عملیات پرورشی به جنگل نرمال و دانه زاد سوق پیدا نخواهند کرد و لازم به جنگلکاری به صورت نهالی و یا بذرکاری میباشد.

تا اکنون تحقیقات وسیع در مورد خزندگان صورت نگرفتهاست. موقرالسلطنه که بآزادیخواهان پیوسته و ببدخواهی با شاه شناخته شده بود، در زمان سفر بازپسین شاه باروپا که محمد علیمیرزا «نایب السلطنه» گردید، با دستور او موقر را گرفتند و نگهداشتند و با زور زنش را رها گردانیدند. چوب زدن علاءالدوله بپای بازرگانان رمضان بپایان آمد و مسجدها تهی گردید، و علماء خواه و ناخواه بخاموشی گراییدند، ولی در اینمیان یک رفتار ناسنجیدهای از علاءالدوله حکمران تهران، دوباره آنان را بکار واداشت و میدانی برای کوشیدن ایشان باز کرد.

روز دوشنبه بیستم آذر ماه (۱۴ شوال) هفده تن از بازرگانان باداره حکمرانی خوانده شدند. چنانکه گفتیم در سال ۱۲۸۷، در زمان امینالدوله سه تن بلژیکی را آورده و کار گمرک ایران را بایشان سپردند. با اینکه علت وقوع این آتش سوزی در سال گذشته خطای انسانی اعلام و در آن برهه زمانی سه نفر نیز در این ارتباط دستگیر شدند ولی نحوه خاموش کردن آتش این جنگلها که با خاک و بیل انجام میشد انتقادهای زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و عدهای اعلام کردند آتش سوزی در جنگل را در قرن ٢١ هم با بیل خاموش میکنند.

شب میروید میآورید. نصفش مال من نصفش مال شما سه نفر. تمامی اتاق ها دارای تهویه، سیستمگرمایشی و تجهیزات و امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی، تجهیزات خورد و خوراک می باشد که شما بدون مشکل بتوانید اقامت در دل جنگل های ارسباران داشته باشید. امیر بهادر گفت: من ناگزیرم شما را از اینجا ببرم، اگر چه کار بویران کردن اینجا و کشتن کسانی بکشد. در این گفتگو دبیر (منشی) سعدالدوله وزیر تجارت در آمده و سر بگوش علاءالدوله گزارده چنین گفت: حاجی سیدهاشم یک بازرگان آبرومند و ارجمندیست وزیر تجارت مرا فرستاده که درخواست کنم پاسدارانه با او رفتار شود.

حاجی سیدهاشم گفت: در سایه پیش آمد جنگ روس و ژاپون قند کمتر میآید، و باز در تهران ارزانتر از دیگر شهرهاست. گفت: ما «کنترات» نکردهایم و از یک بازرگان دیگری میخریم، و اگر کونترات هم کرده بودیم در این هنگام جنگ و آشوب، پیشرفت نتوانستی داشت. گفت: من چنان نوشتهای نمیتوانم داد. چون در این هنگام سفره گسترده شده و ناهار آماده میبود علاء الدوله بر سر سفره رفت، و چوب خوردگان را نیز با خود بر سر سفره نشاند، و پس از ناهار آنانرا نگهداشت و خواستش این بود که با زور نوشتهای در باره کم کردن بهای قند بگیرد.

بنابراین، آنچه اختصاصا در این زمینه مورد تاکید است اینکه، جنگلهای ارسباران از سوی یونسکو به عنوان منطقهای حفاظتی و ذخیرهگاه بیوسفر (ژنتیکی) در کره زمین انتخاب شده ولی با این وجود هر ساله به دلایل مختلف از جمله بیتوجهی مردم و مسوولان، نبود امکانات و تجهیزات لازم روز به روز از وسعت این جنگلها کم میشود. بوداگرایی در پی رویدادهای تاریخی از هند و نپال رخت بربست و به سوی سرزمینهای شرقی کوچید. ولی ما از آن آگاه نیستیم. بازرگانان این کار را خواستندی کرد، ولی از این گفتههای امامجمعه بدلگرمی افزودند، و فردا بازارها را باز نکرده، و باز در مسجد شاه انبوه شدند، و هنگام پسین دنبال علماء فرستاده، و جز از حاجی شیخ فضل الله که رو ننمود، دیگران را کشیده و بمسجد آوردند، و امامجمعه نیز میبود و با همگی گرمی مینمود.

در اینهنگام حاجی سید اسماعیل خان را که سرهنگ توپخانه، و هم یکی از بازرگانان قند میبود آوردند، و او در در آمدن باطاق، بشیوه درباریان خم نشده (تعظیم نکرد)، و بشیوهٔ دیگران تنها بسلام بس کرد. این بود، چنانکه دژرفتاری علاءالدوله، و چوب زدن بپای حاجی سید هاشم و دیگران را شنیدند، هنگام پسین بود که بازارها را بسته و رو بمسجدشاه آوردند، و در آنجا بشور و هیاهو برخاستند، و بیگمان این با آگاهی دو سید میبود. بدینسان که سالار اسعد نامی را با چند تن سوار و یکدسته سرباز، بعبدالعظیم فرستاد که نگهبان آنان باشند، و از آنسوی خواست با دادن پول جدایی میانه سران کوشندگان بیندازد، و بطباطبایی پیام فرستاد که اگر از بهبهانی جدا شود و بشهر باز گردد بیست هزار تومان پول باو پردازد.

تومان بطباطبایی رسید. براون نوشته محمد علیمیرزا هم پول فرستاد. پس از همه اینها، همکاری با صدر اعظم کشور و دوستی با وی، نتیجههای بزرگی را در پی توانستی داشت، و خواهیم دید که امامجمعه بچه سودی از اینراه رسید. در جنگلهای معتدل گونههای سازگار با فصل زندگی میکنند. این کشف به دلیل نقشی که درختان در تغییرات آب و هوا ایفا میکنند مهم است. در بقیه، دور درختی (مخصوصا درخت دغدغان) سنگهای بزرگ جمع کرده و از شاخههای آن نخهای رنگی آویزان میکنند. قیمت چاپ کتاب های رنگی گران تر از قیمت چاپ کتاب های سیاه و سفید است.

ایجاب می نماید که در مورد جنگل های جدید مورد استفاده قرار گیرد. کپک با استفاده از ریشه مواد غذایی را به هاگ ها در هاگدان میرساند و عامل رشد می شوند، سپس هاگدان می ترکند و کپک ها چند برابر می شود. ، با آنکه تولیت اینها با امامجمعه میبود، باک ننموده بآنان پیوستند، و سپس طلبههای دیگری پیروی نمودند. این رفتار او خشم علاءالدوله را فزونتر گردانید و دستور داد، او را با حاجی سید هاشم بفلک بستند و بزدن پرداختند، و چون پسر حاجی سید هاشم بیتابی مینمود و خود را بروی پاهای پدرش میانداخت، علاء الدوله دستور داد، پاهای آندوتن را باز کردند، و این بار این را بفلک بستند و پانصد چوب بپاهایش زدند.

سید جمال الدین اسپهانی از چند هفته باز بتهران آمده، و در مسجد شاه بمنبر میرفت، و او نیز دلسوزی بتوده مینمودی و سخنان سودمند میگفتی، و از عینالدوله و دیگران آزردگی مینمودی. سید جمال واعظ که از منبر پایین آمده و از ترس جان، بیخودوار در گوشهای از مسجد ایستاده بود، پسران طباطبایی او را دریافته و بخانهٔ خودشان بردند. من نامهای دیدم که یکی از پیرامونیان حاجی شیخ فضل الله بدیگری مینویسد، و در آن، این پیش آمد را، یک فیروزی برای خودشان شمارده و چنین مینویسد: «امامجمعه طاقت نیاوردند، حکم فرمودند که سید جمال واعظ را از منبر کشیدند، و بنای کتک زدن و چوب زدن را گذاشتند در این بین جناب آقا سید عبد الله و جناب آقا سید محمد و آقا سید احمد و سایرین هم کتک وافری خوردند»، ولی اینها، دروغ است، و هنوز صدها کسانی از آنانکه در آنشب، در آن هنگامه بودهاند زنده میباشند و داستان را میدانند.

امامجمعه و حاجی شیخ فضل الله و دیگران، پیش افتادن دو سید و دلبستگی یافتن مردم را بآنان بر نمیتافتند، و در جهان همچشمی که میان این گروه بودی، چنین پیشرفتی بآنان بسیار گران میافتاد. کشاورز صدر ـ به نظر بنده حالا که آقایان تقاضای یک فوریت کردند هیچ اشکالی ندارد از جناب آقای نبوی هم بنده خواهش میکنم که ایشان هم مخالفتشان را پس بگیرند زیرا تردیدی نیست که در این آییننامه مواد بسیار مضری دارد و شاید موادی هم باشد که نافع باشد آقایانی که امضاء کردهاند نیامدهاند بگویند که تمام آییننامه از بین برود و آییننامه قدیم بیاید.

دیدگاهتان را بنویسید