جنگل نوردی در جنگل های ایران – وبلاگ اقامت 24

به گفته آنها، فقر یکی از عوامل اصلی قطع جنگلات است؛ زیرا در جوامع عقبمانده مردم برای گرم نمودن منازل و رفع ضروریات شان از چوب استفاده میکنند. خصوصیسازی جنگلات پسته و یا ایجاد یک نیروی ویژه برای پاسبانی از این جنگلات تنها پیشنهادی است که از سوی مسوولان محلی، اعضای شورای ولایتی و مردم ارایه میشود. حیواناتی که در جنگلهای شمالی زندگی میکنند، بهویژه برای مقابله با دمای بسیار سرد تا منفی 30 درجه سانتیگراد و در دسترس بودن منابع کم برای بخشهای زیادی از سال سازگار هستند. همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ، منطقه حفاظت شده بلس کوه نزدیک حوزه دو هزار واقع شده است.

درجوارآن، نزدیک دهکده شیوه کی، مخروبه های یک گنبد و صومعه دیگرقراردارد. ستوپه (گنبد) ها و ویهارا ها یا سنگاراماها (صومعه ها) شواهد رفاه و آسایش جوامع بودیستی اند. درخود کابل، یک صومعه و گنبد درسال 1930 دربالای یک تیغۀ کوه شیردروازه یافت میشود (کوهی که مرز جنوبی کابل را میسازد). منار چکری بارتفاع ستون 19 متر و تاجگذاری شده توسط یک مایه اصلی نیلوفر و اصلا شاید هم سمبول بودیستی چرخ (سانسکریت – چاکره) فوق العاده دلچسپ وتماشائی است، که حدود 15 کیلومتردرجنوبشرق کابل و در بالای یک کوتل ناظربر وادی کابل ایستاده است. بعدا مجسمه های وجود دارند که بنام بودهیساتواس یاد میشوند، طورمثال اوالوکیتیشوارا که اکثرا با یک نیلوفر(درخت سدر) دردست چپ او ترسیم شده است.

بودهیساتواس موجودات افسانوی اند که جای خویش دربهشت را نفی کرده و تجسم دوباره پیدا میکنند تا تمام موجودات روی زمین را کمک کنند. درهنرگندهارا، بودهیساتواس غالبا بحیث شهزادگان زمان خویش تصویرشده اند که ملبس با دامن های مردانه، عمامه ها و مقدارهنگفت جواهرات میباشند. وادی بامیان بامتداد معبرعمده ازطریق هندوکش قرارداشته و بحیث یک منطقه (پایگاه) نمایشی حد اقل از زمان یونانو- بکتریان بکاررفته است. آنها با انجام چنین عملی نمونه شاه داریوش را تعقیب میکنند، کسیکه درمتن بیستون خویش بطور مکرر نام اهورا مزدا را بحیث خدای تمام ایرانیان احضار میکند.

در چنین کوششهایی نخستین گام خود را فراموش کردنست. سپس شاه بگله پرداخته چنین گفت: «چرا در پیش آمد سرای بانگ بخود من نگفتید و بیآگاهی از دولت بکار پرداختید؟ اما پس از آن، بار دیگر میزان تخریب جنگلها افزایش پیدا کرد و در سال گذشته میلادی به بیشترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسید. این برج درمارچ 1998 سقوط کرد. این عبارت از نگاراهارای نویسندگان هندی و چینی است که یک محل مقدس برای بودیستها بوده و تعداد زیاد زایرین را بخود جلب میکند. ستونهای چهارگوش دایروی با یک مرکز زنگوله مانند عنعنۀ هندی مورد استعمال میماند، اما ستونهای هموار قدیمی با یک مرکزکورنیتان (قرنتی) نیزبسیارمشهوربوده و بعین ترتیب مایه های اصلی قدیمی بشمول ترایتون ها و پوتی با گلدسته ها.

در وایهای منزوی افغانستان کنونی مانند فندقستان بامتداد دریای غوربند، ساختن مجسمه های بودا و رنگ آمیزی تا این اواخریعنی سدۀ هفتم م جریان داشته که تقریبا کاملا “هندی” است. رفقای خود را من از جانب شما اطمینان دادهام که طرف هیئت مخالف و معاون ما خواهید بود، آن سه نفر را شما باید راضی بکنید، از ایشان قول صحیح بگیرید که با ما متحدالافکار و مؤیدالقول باشند. گنبدی که ناظرمخروبه های جدید کندهارکهنه در اراکوزیای قدیم است هنوز پس از 650 م مورد بهره برداری میباشد. حاکمان جدید بصورت مشتاقانه ازقدرت پوتنشیالی یک مذهب سلطنتی با خبر میباشند. موقف بلند زرتشتیزم باعث علاقمندی جدید و دوباره در امور ایران شرقی، گهوارۀ مذهب زرتشت شده و تعداد زیاد شاهان بعدی ساسانی نام های را اختیار میکنند که مربوط قهرمانان قدیمی ایرانیان شرقی بودند.

لذا آنها کیش زرتشتی ایرانیان قدیم را در سطح مذهب دولتی ارتقا میدهند. در سراسرمحل خرابه های (بیش از1000) گنبد، صومعه ها و تعمیرات دیگر قراردارد. یکی ازاین مجموعه ها درجنوبشرق کابل درگلدره قراردارد (شکل 9). این شامل دو گنبد و یک صومعه مستحکم شده است که بصورت عام مربوط به سده های سوم و چهارم م است. بلی، تهران مثل یکی از بلاد اروپاست اما تفاوتش این است که در بلاد اروپا از مال و جان و حیثیت خود امنیت دارند در تهران نه!

برای رسیدن به این جنگل هم میتوانید از استان گیلان و گردنه حیران وارد شوید و هم می توانید از شهر نمین در استان اردبیل کمک بگیرید. ساخت ویلا در این شهر شمالی به واسطه مرکزی بودن برای شما این امکان را فراهم می آورد که به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشید. مکان مقدس بودیستی در فندقستان نزدیک بامیان بعین ترتیب میتواند مربوط اواخر سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم باشد، طوریکه توسط تعداد زیاد سکه های عربی- ساسانی نشان داده میشود که درآنجا یافت شده اند. درسده های اول هزارۀ اول هنر گندهارا بواسطۀ هنرمندان و برداشتهای هنرمندانه دنیای رومی تغذیه گردیده و واضح است که کوشانها درتماس نزدیک با انکشافات در مدیترانه بوده اند.

سیاحان چینائی دراین منطقه درهزارۀ اول م ازتعداد زیاد یادگارهای تاریخی صحبت میکنند. اینها جملاتی در توصیف فیلمهای تخیلی نیستند، بلکه مکانی شگفتانگیز در ایران زیبای خودمان را توصیف میکنند! سده بعدی نشانۀ یک دوره صلح و رفاه در قسمت اعظم ایران شرقی میباشد. چیزیکه بسیارمهم است، طبیعت گزینشی قسمت اعظم کار هنری بامیان است. سمت سنگی شمالی وادی بامیان توسط غارهای مصنوعی مثل خانه زنبور بوده که بمنظور محله های رهایشی، جلسات و مقدسات برای بودیستهای زندگی کننده درآنجا خدمت میکند. این جنگل بازماندهای از جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی است که در مرز دو اقلیم متفاوت، بین سمنان و گلستان قرار دارد.

منطقه آمازون كه 7٫5 میلیون متر مربع وسعت دارد. کمپانی که در ساخت آثار جادویی و ساخت دنیاهای فانتزی تبحر خاصی دارد. آنان دلیرانه پاسخ دادند: «مقصود ما تأسیس مجلس عدل است که پس از این کسی ظلم و تعدی نکند، و چون عینالدوله مانع عدالتخانه است و دستخط شاه را اجرا نمینماید پس خائن دولت و ملت است و باید از مسند وزارت بر خیزد». من از دوری او صدها نشانه در چشم دارم. هنوز هم در تعداد زیاد محلات، بودیزم و اشکال انکشاف یافته هنر گندهارا باوجودیکه هندیزه شده، دوام میکند. این سبک هنری انتخابی در گندهارای قدیمی انکشاف نموده و نام آن بزودی به سرزمینهای دوردست توسعه مییابد که بامتداد مسیرتجارتی بین هند شمالغربی ازطریق افغانستان و آسیای میانه بطرف چین یافت میشود.

این انکشاف غالبا بازتاب نفوذ (ایرانیان) غربی میباشد. درحالیکه هنر گندهارا بانکشاف خویش درسرزمین های مرزی هندو- ایرانیان ادامه داده و بودیزم درحال توسعه است، قدرت سیاسی پشتیبانان عمدۀ ایشان یعنی حاکمان کوشان بتدریج درحال غروب است. هدف عمدۀ سیاسی آنها تحت تصرف آوردن تمام سرزمین های قبلی تحت کنترول “پارسیان” در یک امپراطوری ایرانی است. منشا و مرکز سیاسی آنها در فارس قدیم، نزدیک به سرزمین اصلی هخامنشیان قرارداشت. اولین شاهان ساسانی خود را درعین سنگهای نقش رستم نزدیک پرسیپولیس ترسیم وتصویرمیکنند که شامل قبرهای بعضی از مهمترین شاهان هخامنشی پارسی است. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلهای کشور در این خصوص گفت: آفت «پروانه دُم قهوهای» در حدود ۵۰۰ هکتار از جنگلهای فندقلوی شهرستان اهر در روستاهای افیل، بهل و گوراوان حالت طغیانی داشته و در حال مبارزه با این آفت هستیم.

ارسباران صرف نظر از جاذبههای شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل وجود گونههای گیاهی و جانوری کمیاب، چشماندازهای بکر و وسیع و شکنندگی و آسیبپذیری بالای خود در سالهای ‪ ۱۳۵۰‬و ‪ ۱۳۵۲‬شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت گردیده تحت حفاظت و نظارت اعلام گردید. در حقیقت نصف ناحیه کوهستان ارسباران در غرب آن شامل منطقه حفاظت شده دیزمار میشود که پس از پارک ملی کنتال واقع شده است. اردشیر که نام او بازتابی از ارتاسیرسیس هخامنشی است ادعای نسل ساسان میکند.

اولین موردی که برای جنگل نوردی باید مورد توجه قرار دهید، آمادگی بدنی است. این زمان میتواند با توجه به شروع شدن گرما و افزایش دما در کشور و در منطقه ارسباران تا دو هفته جا به جا شود. شمال ارسباران را جاده مرزی جلفا-پارسآباد و بخش شرقی این جنگل را جاده کلیبر عاشقلو حصر کرده داست. درست از وسط منطقه النگدره رودخانه ایی با نام قلاشی از قسمت جنوبی پارک آغاز می شود و تا شمال پارک امتداد می یابد که در مجاورت این رودخانه سه چشمه نیز قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید