بزرکترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است

مردم همه در تکان و جوش میبودند. آمازون علاوه بر گیاه و جانور دارای قبایل بومی و مردمی است که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند و هرگز کسی را جز افراد قبیله خودشان ندیده اند. این جنگل دارای وسعتی به مساحت ۱۸۵ کیلومتر بوده و چشم اندازی بسیار زیبا و دلانگیزی دارد. بیشتر بخش جنگلهای آمازون در خاک برزیل با ۶۱٪ و پرو با ۲۹٪ مساحت کلی جای دارد. با این بد گمانیها، جای ایستادگی بیشتر نمیبود، و بهتر و بخردانهتر همین بود که کوچ را تا اینجا که آمده بود، بیک نتیجهای رسانند، و آبرومندانه بشهر باز گردند، و این زمان به نتیجهای بالاتر از «عدالتخانه» امید نتوانستندی بست.

تا زمان تقسیم بندی اداری، سیاسی افغانستان درسال ۱۹۶۲ بادغیس جزء قلمرو هرات بود. ولایت بادغیس بخاطر کوهستانی بودن آن بویژه در نواحی جنوب غرب و جنوب شرقی مناظر زیبای طبیعی زیادی دارد که میتوان از بند سبزک که پوشیــده از درختان ارچهاست و چشمههای آب فراوان نیز دارد نام برد.دره جوند و آب استاده آن که مشهوربه آب(پوده)است یکی دیگر از مناظر طبیعی بادغیس است.دریای مرغاب که یکی ازپرآبترین دریاهای افغانستان است که در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس موقعیت دارد. محمدکاظم همایون، رییس پلان اداره محیط زیست میگوید، سروی انجام شده در سال های 1357 – 1358 نشان میداد که دو درصد از جغرافیای افغانستان را ساحات سبز احتوا کرده بود، ولی سرویهای اخیر در این مورد بسیار نگران کننده است.

شاید عکسی از گذشته پیدا کرده اید که تمام خاطراتتان را جلوی چشمانتان آورده است. شاید بتوان گفت که با توجه به تنوع پوشش گیاهی در این منطقه گردشگران و بازدیدکنندگانی که به جنگل ابر شاهرود میآیند به دو دسته تقسیم خواهند شد. او مى اندیشید که این پنج تن مانند وى در جستجوى حقیقتند و تعلیم دادن ایشان از سایر مردم آسانتر است .و چون به بنارس پا نهاد آن پنج تن را دید که در میان بیشه اى نزدیک شهر نشسته اند و با هم سخن مى گویند.هنگامى که چشم آنان به بودا افتاد، به یکدیگر گفتند: (این سیدارتاست که مى آید؛ همان که دست از رهبانیت کشید؛ خوب است به او کارى نداشته باشیم(.اما چون بودا به آنان نزدیک شد به وى سلام کردند و از او خواستند در کنارشان بنشیند.

آن ها شب زی هستند و شب به شکار می روند. شب چهار شنبه بیستم دیماه (۱۴ ذی قعده)، اینان بشهر آمده و بخانهٔ عینالدوله رفتند و با او بگفتگو پرداختند، عینالدوله بدستاویز آنکه این گفتگو را بشاه برساند آنانرا در خانهٔ خود نگهداشت، و گفت میباید فردا شب را هم اینجا بمانید گویا میخواست نگزارد باز گردند و هر یکی را بجای دور دیگری بفرستد. عینالدوله هم میخواست میانهٔ ایشان با شاه ایستاده و هر گفتگویی میشود با خود او باشد.

به نیروانا پیوست .بودا می گفت که علت رنج کشیدن ،تمنا است ؛تمنا و تمایل به زندگی و بدست آوردن چیزهای بسیاراحساسات قدرتمندی چون عشق دنیوی ، نیز باعث رنج کشیدن میشودبه دنبال این طرز تفکر ، بودا چهار اصل را بنیان گذارداول آنکه رنج جزء جدایی ناپذیر تمامی مراحل طبیعی زندگی است : تولد ، بیماری ، پیری و مرگدوم ، تمنا باعث رنج استسوم ، برای غلبه بر درد و رنج می بایست از تمامی تمنا ها وخودخواهی ها دور شدچهارمین اصل به بیان چگونگی دست یافتن به سه اصل قبلی پرداخته استروشی که بودا به تعلیم عقاید خود می پراخت به “راه هشتگانه” شهرت داردکه طبق آن می بایست هشت عمل صحیح را پیش گرفتپندار نیکهدف درستگفتار نیکرفتار نیکشغل درستتلاش صحیحتفکر صحیحو مد ی تیشنبودا بقیه عمر را به مسافرت و نشر افکار خود پرداخت و مردم هند را تعلیم دادوی طبقه بندی مردم را بر اساس اصول مذهب هندو مردود می دانستاز آنجا که پیروی از آیین هشتگانه بودا در میان مردم مشکل استراهبان بودایی به رهبانیت و ترک دنیا می پردازندهدف روحانیون مذهب بودا ، رسیدن به “نیروانا” یا همان عالم صلح و آرامش و آسودگی از رنج استاز جمله عقاید بودایی هازندگی مکرر انسان یا تناسخ استو معتقدند که انسان پس از مرگ ، دوباره متولد میشود بدین ترتیب هر زندگی بعدی ، عذاب یا پاداش زندگی قبلی خواهد بودیکی از عقاید و تعالیم مهم بودا آن است که نباید هیچ موجودی را از میان بردزیرا هر موجودی به تدریج و با توالی چندین زندگانی از حشره تا یک انسان کامل ، زندگی خواهد کردپس هر نوع از حیات ، مقدس استبودا هرگز ادعای پیامبری نکرد و تنها خود را یک معلم می دانست که راه صحیح زندگی را به مردم می آموزدبه همین علت بودایی ها به عبادت خدا نمی پردازندبلکه سعی در رسیدن به نیروانا دارندبودا به مردم می آموخت که بایدبه افکار خود طوری جهت دهند که تنها به اعمال درست و پسندیده بیندیشندبتوانند احساسات خود را کنترل کنند و قدرت امتناع از انجام گناه را تقویت نماینددر معابد بوداییان مجسمه های بزرگی از بودا وجود دارد که چهار زانو نشسته استبوداییان در برابر این مجسمه ها می نشینند تا به سبک بودا مد ی تیشن کننداین نوع نشستن در برابر این مجسمه ها به غلط پرستش بودا یا بت پرستی انگاشته شده است.تعالیم بودا در سه بخش گردآوری شده استبخش اول قوانینی برای راهبان، بخش دوم پندهای بودا،و بخش سوم نحوه تفکر بوداییانراهبان بودایی لباسی گشاد (احرام گونه) از پارچه ای نارنجی مایل به زرد (زعفرانی) می پوشند و پابرهنه راه می روندآنان سر خود را می تراشند و کاسه گدایی در دست می گیرند و در آن هدایای سایر بوداییان را حمل می کنند.بودایی ها در تعریف آیین خود می گویند ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده میشویم.

اینجا انواع و اقسام حیوانات را میشود دید. پستانداران به حیوانات اطلاق میشوند که مانند انسان تولید چوچه را نمایند وتا مدتی چوچه را از شیر خود تغذیه نمایند. این موجودات بیشتر ترجیح میدهند ماهیها را شکار کنند، اما اگر بیش از اندازه گرسنه باشند، سراغ حیوانات بزرگتری مانند گوزنها میروند. اینان میخواستند یکسره با شاه گفتگو کنند، و در میان درخواستهای دیگر خود، برداشتن عینالدوله را هم بخواهند. ۳- سیئات اعمال عسکر گاریچی متصدی راه عراق بعرض اولیاء دولت علیه رسیده و اجزاء و اتباع او از جانب دولت مورد تنبیه شدند خود عسگر را هم مقرر فرمایید از دخالت بکار منفصل و از جانب دولت توجهی در تنبیه او بشود که حد خلاف کاری خود را بداند و موجب امیدواری و دعاگویی عامه رعایا گردد و در عرایض سایر آقایان عظام هم باید اراده مخصوص مبذول فرمایید که آنها هم مقرون به اجابت گردد.

درحالیکه اکثر مردم برای دیدن دلفینها به اعماق اقیانوسها سفر میکنند، دلفینهای صورتی رنگ بینظیری در سواحل رودخانهای آمازون زندگی میکنند که از وجود آنها بیخبریم. استانکزی در مورد نقش رسانه ها در رسانیدن آگاهی به شهروندان در مورد موثریت جنگلات در زندگی انسانها و حفاظت محیط زیست تاکید کرده افزود که هرگاه مردم محل به اهمیت نقش جنگلات پی ببرند جنگلات را حفاظت میکنند. ولی در اینمیان کسانی از همراهان خود امیربهادر پرده از روی کار برداشته، و ببرخی از آقایان خواست عینالدوله را آگاهی دادند. در چنین پیشآمدها پیشوایان باید همراهان را کم کم پیش برند، و بیش از اندازهٔ توانایی بکوشش بر نیانگیزند.

و پس از یکی دو نشست، چنین نهاده شد که کوشندگان، نمایندگانی از سوی خود نزد عینالدوله بفرستند که با خود او گفتگو شود. این شد نتیجهٔ میانجیگری سفیر عثمانی. سفیر عثمانی این نوشته را نزد مشیرالدوله وزیر خارجه فرستاد، و او بنزد شاه برده با بودن عینالدوله برایش خواند. میگوید: امامجمعه پیام فرستاد که کسانیکه رازداران شما میباشند و شبها لحاف بروی شما میاندازند، آگهی از کارهاتان بما میرسانند، باین دوستان خود دلگرم نباشید، از این پیام او آقایان بمدیرالذاکرین بدگمان گردیدند و او را از میان خود بیرون کردند، و سپس مدیرالذاکرین داستان درازی، از پیوستگی که میانه عینالدوله و سید احمد طباطبایی و پسرانش میبوده، نوشته که در تاریخ بیداری همهٔ آنرا آورده، و ما چون از راست و دروغ آن آگاه نمیباشیم، در اینجا نمیآوریم، ولی این پیداست که بدگمانیهایی در میان بوده است، و ما نوشتیم که چون عینالدوله کسی را بنمایندگی از کوچندگان خواست، و آنان سید احمد را برگزیدند، و او رفت و چیزهایی با عینالدوله نهاد، علماء نهادهٔ او را نپذیرفتند.

عین الدوله نامهٔ آقایان را گرفته، و خود نامهای بشاه نوشته و بداستان، رویهٔ میانجیگری داد، و درخواستهای آقایان را از زبان خود فهرست کرد، و همه را بشاه داد . در این میان علاءالدوله هم خیابانها را میگردید که باری اینها نبندند، و در خیابان جبه خانه نزدیک سبزه میدان، در دکان صحافی، سید حسن صاحبالزمانی را دید که با کسانی بگفتگو نشسته چون او را از کوشندگان میشناخت، دستور داد بیرون کشیدند و گفت: «ای سید مفسد آخر کار خودت را کردی! راست است در میان وزارتخانهها یکی را هم باین نام میخواندند و در همین زمان که گفتگو میداریم، نظام الملک «وزیر عدلیه» نامیده میشد.

راست است که آنزمان انبوه مردم، کمتر نیاز بعدلیه داشتندی، زیرا کمتر به بیدادگری گراییدندی. ولی گاهی نیز بیدادگرانی، از درباریان و دیگران پیدا شدندی، و دست بدارایی مردم باز کردندی، و در این هنگام بودی که نیاز بیک دادگاه افتادی، و این در ایران نمیبود. درباریان پرگ میخواستند که با زور از شورش جلو گیرند و مردم را بباز کردن بازارها وادارند، ولی شاه پرک نداد. این بود پسران طباطبایی و دیگران بشوریدند و جلو آنانرا گرفته و نگزاردند، و بار در میانه هیاهو برخاست، و زنان و مردان از هر گروهی که بودند بهم آمیخته و جلو سواران را گرفتند، و از این بانگ و ناله و هیاهو بازار عبدالعظیم بسته و همگی مردم در صحن گرد آمدند، و هنگامه هر چه بزرگتر گردید.

افتادند. بدینسان با شکوه بسیار روانه گردیدند، و چون بشهر در آمدند از میان مردم گذشته و خیابانها را پیموده، در جلو کاخ گلستان پیاده شدند. آمد و رفت میان این دو جا چندان بود که گفتی دو آبادی بهم پیوسته است. لایه بعدی زیره است. یونسکو بیش از ۷۲۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه را به عنوان ذخیرهگاه کره زمین ثبت کرده است. این تنوع زیستی به حدی بوده که برای مثال در یک هکتار از این جنگل، حداقل 200 گونه درخت مختلف وجود داشته است. در هر دو منطقه سوخترسانی شده و سوخترسانی نشده گونههای اوری (Quercus macranthera) و کرب (Acer campestre) به ترتیب از بیشترین و کمترین تراکم و حجم ضایعات چوبی در هکتار برخوردار هستند.

این منطقه که از محبوبیت فراوانی در میان گردشگران برخوردار میباشد، از شمال با رود ارس و از مشرق با مشکین شهر و از جنوب با سراب و اوجان و از مغرب با مرند و تبریز همسایه است. اینجا یک دریاچه کوچک شکل گرفته و بسیار زیبا است. «عدالخانه» پیش از آنکه دوباره رشته تاریخ را بدست گیریم، میباید چند سخنی در اینجا برانیم: «عدالتخانه» چیست؟ ولی از اینسوی چون با تلفون آگاهی از پیش آمد بتهران رسید، در اینجا هم گفتگو و هیاهو برخاست، و مردم بر آن شدند که بازارها را ببندند و بشورش برخیزند و شاه از چگونگی آگاه گردیده با تلفون به امیر بهادر دستور بازگشت داد.

فردا این آگاهی هم در شهر و هم در عبدالعظیم پراکنده گردید، در عبدالعظیم آقایان بیفسردند و اندوهناک شدند. گویا شاه تا آنروز آگاهی از خواستهای اینان نمیداشت. شاه بنامهٔ آقایان پاسخ داد، و در بالای نامهٔ عینالدوله پذیرفته شدن درخواستها را نوشت، و سپس برای «عدالتخانه» که خواست بزرک آقایان بود «دستخط» جداگانه بیرون داد. گفت بسفیر عثمانی بنویسید که خواستهای آقایان پذیرفته شده، و خود آنان با شکوه و پاسداری بتهران باز گردانیده خواهند شد. در سوییس آرنولد ـ انگلر برای تکمیل تحصیلات جنگلبانی خود به مونیخ رفت و جزو شاگردان گایر شد و تحت تأثیر شیوۀ روزنه ای ـ تدریجی (فمل اشلاگ) قرار گرفت.

قایق تنها پس از 15 الی 20 دقیقه حرکت در رودخانه شکسته شد دو آنها داخل آب افتادند. تنها پیروان نبودند، به برخی از پیشروان دلگرمی نمیشد داشت. هر چند که بیشک طبیعت زیبای شمال کشور بینقص و مثالزدنیست اما طبیعت ایران تنها در شمال کشور خلاصه نمیشوند. جز از دو سید و چند تن دیگری، از روی بینش و آهنک نمیکوشیدند. در این نوشتار به چند مورد از زیباترین جنگلهای بارانی زمین می پردازیم با ما همراه شوید.

توصیهی ما این است که از طریق تورهای داخلی و همچنین به همراه خانواده، از جاذبههای گردشگری شاهرود دیدن کنید. هوای النگدره معمولا 10 درجه از بخش های شهری خنک تر است. دمای سالانه بسته به مکان و فصل از منفی ۳۰ درجه سانتیگراد سرما تا ۳۰ درجه سانتیگراد متغیر است. بستر این رودخانه بسیار عریض و طویل است و از نظر درازا یکی از طولانیترین رودخانهها ی جهان است که بین 6.2 و 6.7 هزار کیلومتر درازا دارد. این حالت درمورد واحد های حفاظتی ، کوه های مرتفع ویا نزدیک سواحل ها میباشد.بعضی از جنگل ها کمتر درمقابل باد قرار می گیرند ولی با وجود که این همواره امکان مشاهده درختان باد انداخت درآنها وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید